Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Personer med borderline personlighetsforstyrrelse kan v re sv rt vanskelig a behandle. Ikke bare er de tunge brukerne av det psykiske helsevesenet, selv de mest medfolende og erfarne terapeuter finner ofte det a beskatte for a handtere sine konstante kriser, volatile stemninger, forlatelser og hyppige selvmordstrusler og oppforsel. De fleste terapeutiske tiln rminger syntes a ha begrenset nytte, i beste fall. Det vil si, inntil dialektisk atferdsterapi kom sammen.

Dialektisk atferdsterapi ble utviklet av Dr. Marsh Linehan og hennes kolleger ved University of Washington i slutten av 1970-tallet. Linehan, med bakgrunn i behaviorisme, begynte a utvikle konseptet da hun sokte en effektiv form for behandling for kvinner som kjempet med selvmordstanker og atferd, samt tendenser til a fysisk skade seg (vanlige symptomer pa individ med borderline personlighetsforstyrrelse). De forste konseptene utviklet seg til det som na er kjent som dialektisk oppforselsterapi eller DBT for kort.

DBT er basert pa begreper kognitiv atferdsterapi og regnes som en form for CBT. Imidlertid varierer det fra CBT ved at det ogsa inkorporerer okt oppmerksomhet og et dialektisk perspektiv til behandling. Dialektisk refererer til a integrere eller balansere polare motsetninger for a finne mellomgrunnen.

DBT, som et formelt, omfattende behandlingsprogram, har vist seg a v re sv rt effektivt for behandling av borderline personlighetsforstyrrelse, samt flere andre lidelser. Det fokuserer pa a hjelpe enkeltpersoner til a regulere og handtere intense folelser, utvikle sunne mellommenneskelige ferdigheter, og l re a tolerere stress.

Denne terapeutiske tiln rmingen er unik i sin mangesidede tiln rming. Den benytter individuelle terapisenter, gruppesamtaler, ukentlige lagkonsultasjoner for a yte stotte til prim rterapeut og klientanrop til terapeuten (innenfor etablerte grenser) mellom okter hvis behandlingsklienter trenger dem.

Dialektikkens rolle.

Dialektikk er et sentralt prinsipp for DBT som er basert pa ideen om at alle ting har et pol rt motsatte. Klassiske eksempler inkluderer yin og yang, svart og hvit, lys og mork, og kj rlighet og hat. Personer med borderline personlighetsforstyrrelse kamp med ekstremer pa flere mater. For eksempel har de en tendens til a engasjere seg i svart-hvitt (alt eller ingenting) tenkning. Deres humor flip ofte fra varmt til kaldt eller deprimert til euforisk sv rt abrupt. De avgir – sa plutselig devaluerer – deres forholdspartnere (sa vel som deres terapeuter).

Personer med BPD pleier a v re sv rt reaktive. Nar de blir i behandling, star terapeuten utfordringen med a validere deres folelser og atferd (i den forstand at de er forstaelige, basert pa personens historie, etc.). Men samtidig er terapeutens mal a hjelpe dem med a endre de tingene han eller hun bare validerte. Det dialektiske aspektet til DBT stotter denne delikate balansehandlingen som skjer gjennom hele behandlingen.

Dialektikk lar oss virkelig sette pris pa og forsta motsetninger. Du skjonner, det er umulig a virkelig forsta lys uten a forsta at det er pol rt motsatt, hvilket er morke. Pa samme mate kan vi ikke fullt ut forsta eller sette pris pa hva det betyr a hate uten a forsta hva det betyr a elske. Vare sinn kan gi mening om noe og setter pris pa det mer nar vi forstar og setter pris pa dets polare eller ekstreme motsatte.

Selv om personer med borderline personlighetsforstyrrelse er notorisk vanskelige terapiklienter, kan dialektikk gjore det mulig for DBT-terapeuter a jobbe ut fra antagelsen om at deres klienter virkelig gjor sitt beste – uansett hvor darlig deres oppforsel – fordi det er det de har l rt i livet – opp til DBT. Samtidig ser terapeuter seg ogsa pa sine klienter med den bemyndigende og motiverende antagelsen om at de kan l re nye ferdigheter og vil bruke dem. DBT-terapeuter forstar og validerer arsakene til klientens selvdestruende, usunn oppforsel og intense negative folelser, selv om de ikke er enige med dem eller anser dem som akseptable eller sunne.

Den dialektiske filosofiens eleganse og kraft er dette: Ved a holde disse to motstridende (eller motsatte) antagelser, foler DBT-klienter virkelig validert og stottet. Dette gjor det mulig for dem a forene den interne konflikten som oppstar nar push for change (grunnen til behandling i utgangspunktet) synes a ugyldiggjore deres folelsesmessige nod.

Denne filosofien er ogsa verdifull for terapeuter fordi det gjor det lettere for dem a fole seg medfolende mot og akseptere vanskelige klienter som ellers ville fremkalle sterke folelser av irritasjon og frustrasjon.

Fire moduler av DBT.

Behandling i DBT er delt inn i fire moduler, som hver er rettet mot a hjelpe terapiklienter til a utvikle viktige livsferdigheter som gjor dem i stand til a leve et lykkeligere, mer fredelig og mer tilfredsstillende liv. De fire modulene ble utformet for a handtere underskuddene som vanligvis finnes hos personer med borderline personlighetsforstyrrelse. Imidlertid kan l ring eller styrking av disse ferdighetene v re gunstig for personer med et bredt spekter av psykiske problemer.

De fire modulene i DBT er:

Core mindfulness Folelsesregulering Distress toleranse Interpersonell effektivitet.

Kjerneinnhold – Fokuset pa denne behandlingsmodulen er a hjelpe kundene med a utvikle oppmerksomhetskompetanse. Mindfulness inneb rer a l re a v re oppmerksom – a bli mer selvbevisst ved a v re tilstede i oyeblikket og ta hensyn til (eller «oppmerksom pa») ens tanker, folelser og oppforsel. Opprinnelsen til mindfulness finnes i buddhisme og ostlige filosofier. Ovelsen av oppmerksomhet er viktig for a gjore fremgang i de tre andre modulene. Personer med borderline personlighetsforstyrrelser har en tendens til a v re veldig impulsiv og folelsesmessig reaktiv; A ove oppmerksomheten bidrar til a redusere disse tendensene.

Folelsesregulering – Darlig folelsesregulering er en av de viktigste symptomene pa borderline personlidelse. Men mange mennesker som ikke har BPD, har ogsa underskudd pa dette omradet. I denne DBT-modulen l rer klienter a identifisere, forsta og styre sine folelser, og redusere deres sarbarhet for de som er smertefulle og forstyrrende folelser. I denne modulen l res klienter a identifisere og evaluere emosjonelle utlosere, inkludert hvordan de tolker situasjoner. De ser ogsa pa hvordan de oppforer sine folelser og konsekvensene og virkningen av disse atferdene.

Nodtoleranse – Denne DBT-modulen hjelper kundene til a bli mer aksepterende og mindre dommende for seg selv. Det l rer dem ogsa a tolerere stressende situasjoner ved a distrahere seg selv, berolige seg selv og se situasjonen uten dom. Dette er viktig for personer med BPD, som har en veldig lav stressgrense. Nodtoleranse inkluderer a l re a handtere og overleve kriser uten a gjore ting som gjor det verre.

Interpersonell effektivitet – Den endelige modulen i DBT er a l re kundene effektive mellommenneskelige ferdigheter. Personer med borderline personlighetsforstyrrelse er sv rt sensitive for oppfattet eller reell forlatelse og avvisning. Deres flyktige folelser og andre maladaptive atferd belastes og ofte odelegger deres relasjoner, noe som forer til mer forlatelse og avvisning. Denne DBT-modulen l rer dem a sette hensiktsmessige grenser, bli mer selvsikker, handtere konflikter pa en konstruktiv mate, og for a fa deres behov mott av andre uten bruk av manipulasjon eller annen usunn taktikk.

Viktige egenskaper for DBT.

Folgende er tre egenskaper som spiller en nokkelrolle i dialektisk atferdsterapi:

Kognitiv-basert – Dialektisk atferdsterapi er forankret i kognitiv atferdsterapi. Som CBT jobber DBT-terapeuter med sine klienter for a identifisere irrasjonell tro, negative tankemonstre og feilaktige forutsetninger som bidrar til problemene i deres liv og utlose negative folelser. Personer med borderline personlighetsforstyrrelse har en sv rt forvrengt utsikt over seg selv og verden. Den kognitive komponenten til DBT hjelper klienter til a erstatte deres problematiske interne dialog og irrasjonelle overbevisninger med selvprat som er mer objektive, mindre dommende og mer aksepterende.

Faktisk er flere av de strategiene som brukes i DBT vanlige kognitive atferdsmetoder, som eksponeringsterapi, beredskapshandtering, l ring og praktisering av nye ferdigheter og problemlosing.

Samarbeidspartnere – DBT-terapeuter jobber tett med sine kunder i et ikke-rettslig, samarbeidspartnerskap for a hjelpe dem med a gjore positive endringer og na sine behandlingsmal. Terapeuter oppfordrer sine klienter til a v re apne og rlige med dem om eventuelle problemer som de kan oppleve i det terapeutiske forholdet – og omvendt. Dette er en mulighet for kundene a ove de mellommenneskelige ferdighetene de l rer i behandling i et trygt og stottende miljo.

Terapeuter bruker denne muligheten til a undervise og styrke hensiktsmessige grenser, for a l re effektive mellommenneskelige ferdigheter, og a papeke usunn atferd som pavirker det terapeutiske forholdet negativt. Det terapeutiske forholdet i seg selv kan v re et av de kraftigste undervisningsverktoyene for a hjelpe kundene a mestre ferdighetene de l rer i DBT. Oppgaver i hjemmet brukes til a ove og styrke ferdighetene som blir l rt.

Stotteorienterte – Et av malene med DBT er a sikre at klienter (og terapeuter) foler seg veldig stottet nar de gar gjennom behandling. Nar folk foler seg oppriktig stottet, oker det selvtillit og lar dem redusere sine forsvar. Lavere forsvar gjor dem mer l rerbare ogsa. Det stottende miljoet gjor det mulig for klienter a fokusere pa deres terapimal, noe som igjen forbedrer behandlingsprosessen. Terapeuter far ogsa mye trengte hjelpemidler i de ukentlige konsultgruppemotene med andre terapeuter i DBT-programmet.

Fem mal for DBT.

Dialektisk atferdsterapi er en omfattende psykoterapeutisk tiln rming som er hensiktsmessig designet for a oppna 5 spesifikke mal. Hvis et program ikke oppfyller noen av disse malene, inkludert de som har blitt justert til a jobbe under bestemte omstendigheter eller i en bestemt innstilling, og # 8211; da kvalifiserer den ikke som DBT.

De fem malene er som folger:

Styrke og forbedre klientens ferdigheter (for eksempel folelsesregulering, nodtoleranse, etc.). Dette malet oppnas vanligvis ved bruk av ukentlige ferdighetsgrupper.

Generaliser klientens ferdigheter til hans eller hennes daglige liv – klientens verden utenfor den terapeutiske innstillingen. Dette malet oppnas vanligvis i ferdighetsoppl ring som en del av individuelle behandlingstimer. Klienter blir l rt nye ferdigheter og instruert a ove dem som en del av lekser mellom sessioner.

Styr kundens motivasjon for endring og redusere frekvensen og forekomsten av maladaptiv atferd. Dette oppnas vanligvis i individuelle behandlingsokter. Terapeuter har klienter fylle ut et ukentlig dagbokskort, som er en form for selvmonitor. Dagbokskortet gir terapeuter muligheten til a spore deres klients fremgang nar det gjelder behandlingsmal (for eksempel a stoppe selvskaderadferd). Behandlingsmalene er prioritert, og starter med de mest presserende (for eksempel selvmordstanker og atferd) til det minste haster. Dagbokskortet kan ogsa inneholde atferd som negativt gjelder selve terapien, som for eksempel a v re sent for okter.

Styrke og stotte terapeutens ferdigheter og motivasjon – Dette DBT-malet – som oppnas ved konsultasjons-moter i ukentlige terapeuter og # 8211; fokuserer pa a opprettholde og stotte terapeuten som er klientens prim re behandlingsleverandor i DBT-programmet. Fordi borderline-klienter kan v re spesielt utfordrende og til og med anstrengende a jobbe med, er terapeuter sarbare for a brenne ut, stille sporsmal om deres evner og / eller miste deres objektivitet og motivasjon. Hvis noen av disse tingene skjedde, ville det v re skadelig for klientens fremgang. De ukentlige lagmotene gir terapeuten mulighet til a konsultere andre terapeuter om klientens behandling, men a ogsa snakke om utfordringer som terapeuten opplever i prosessen.

Strukturering av behandlingsmiljoet for a sikre kundens suksess – Problemer i behandlingsinnstillingen, inkludert problemer i hvordan behandling blir levert, vil hindre fremgangen som klientene gjor mens de er i behandling. Dette femte malet med DBT sikrer at alle aspekter av behandlingsmiljoet er strukturert pa en mate som fremmer optimal fremgang i hver terapi klient.

Hva a forvente i DBT.

Selv om det er modifiserte versjoner av dialektisk oppforselsterapi, er de fleste DBT-programmer strukturert som folger:

Ukentlige behandlingstilbud med prim rterapeut Telefonkontakt med prim rterapeut mellom sessioner Ukentlige gruppeterapi-sessioner som vanligvis varer fra 2 til 2 timer. Gruppesenter fokuserer pa a l re de ferdigheter som er oppfort ovenfor i de fire modulene. Disse oktene kan ledes av en annen terapeut enn din prim re terapeut.

Lidelser, problemer og forhold som kan ha nytte av DBT.

Selv om DBT er en av de mest effektive typer terapi for borderline personlighetsforstyrrelse, er det ogsa en verdifull og effektiv behandling for mange andre psykiske lidelser og andre problemer. De inkluderer:

Selvmordstanker og -adferd Self-skade-adferd Forholdsproblemer Spiseforstyrrelser Depresjon Bipolar lidelse Angst Stoffmisbruk og avhengighet Darlig emosjonell regulering Impulsivitet Selvdestruktiv atferd Oppgivelsesproblemer Vedvarende all-eller-ingenting tenkning Angerproblemer Lav selvtillit Traumeregjenoppretting.

Fordeler og fordeler med DBT.

Noen av fordelene og fordelene med DBT inkluderer folgende:

Den l rer praktiske og verdifulle ferdigheter som kan brukes til a forbedre alle omrader av livet ditt. Det er en sv rt strukturert behandlingsmetode. Det understreker viktigheten av et stottende, ikke-fordomsmiljo. Terapeuter og klienter har et samarbeidende terapeutisk forhold. Klienter har god mulighet til a utove ferdighetene de l rer i terapisenter Det er en av de mest effektive behandlingene for borderline personlighetsforstyrrelser DBT-terapeuter (i formelle DBT-programmer) mottar ukentlig stotte fra sine kollegaer, noe som gjor dem i stand til a gi bedre behandling og redusere sjansen for utbrenthet. Det er en effektiv behandlingsmetode for mange forskjellige problemer og lidelser i tillegg til BPD Mange helseforsikringsselskaper anerkjenner DBTs effektivitet for personer med borderline personlighetsforstyrrelse; som et resultat de er villige til a dekke minst noen av kostnadene for denne behandlingen.

Hvor finner man et standard DBT-program.

En av de storste potensielle ulempene ved DBT er at mange individuelle terapeuter, psykiatriske klinikker og andre behandlingsinnstillinger hevder a gi «dialektisk oppforselsterapi». I virkeligheten er de imidlertid gitt en vesentlig modifisert versjon av DBT, og ikke den velundersokte, bevisbaserte DBT som designet av Linehan og medarbeidere. Mange motstandere av DBT bruker dette som en av argumentene mot denne spesielle terapiformen – at for mange terapeuter ikke er riktig oppl rt eller bruker behandlingstiln rming som planlagt av Linehan, og som stottet av forskning.

Dette kan gjore det vanskelig for le personen som leter etter et standard DBT-behandlingsprogram og ikke en versjon av DBT som kanskje eller ikke er sa effektiv. «Standard» er kvalifiseringsbegrepet som brukes av mange DBT-programmer for a indikere at de er konfigurert og folger Lineman’s offisielle protokoller for a utfore denne typen terapi.

Terapeuter som ikke har blitt riktig og formelt trent i dialektisk atferdsterapi, kan fortsatt effektivt bruke noen av konseptene og strategiene, men det vil egentlig ikke v re «DBT».

Standard DBT-programmer er tilgjengelige – det tar bare litt forskning for a sikre at du har funnet en hvis du vil ha den «virkelige avtalen», sa a si. For du forplikter deg til et behandlingsprogram, ma du sporre om programoppsettet og om programmet – og terapeuter i det – har alle blitt sertifisert i DBT.

Linehan Institute utvikler for oyeblikket et nettsted som vil inneholde en liste over sertifiserte DBT-terapeuter og programmer.

Dialektisk oppforselsterapi har mange styrker. Men som med alle terapier, er det ikke hensiktsmessig for alle. Hvis du er interessert i a jobbe med en kvalifisert DBT-terapeut eller registrer deg i et offisielt DBT-behandlingsprogram, ma du kontakte en DBT-leverandor i ditt omrade for a finne ut om dette kan v re bra for deg.

Om Addiction.com Staff.

Kommentarer er stengt.

Kontakt oss i dag for hjelp 877-825-8131 100% gratis og konfidensielt.

Organisasjoner vi stotter:

Avhengighet.

Popul re emner.

Fotografier pa denne nettsiden (heretter kalt �Innhold�) bruker modeller / skuespillere. Innholdet brukes kun til illustrasjonsformal.